Show / Hide Table of Contents

NEO.GetAccountState 方法

获取指定账户最新的投票情况。

命名空间: Neo.SmartContract.Framework.Native

程序集:Neo.SmartContract.Framework

语法

public static extern NeoAccountState GetAccountState(DataCache snapshot, UInt160 account)

示例

public class Contract1 : SmartContract.Framework.SmartContract
{
  private static readonly UInt160 account = "NXsG3zwpwcfvBiA3bNMx6mWZGEro9ZqTqM".ToScriptHash();

  public static object Test()
  {
    return NEO.GetAccountState(account);
  }
}

部署后,调用该合约,响应正文为:

[
   {
    "type": "Struct",
    "value": [
     {
      "type": "Integer",
      "value": "900"
     },
     {
      "type": "Integer",
      "value": "9774"
     },
     {
      "type": "ByteString",
      "value": "AsNeyvySxknpefBTobcD9O\u002BQiieFUIdCtmzAWZvxQPA4"
     }
    ]
   }
]

响应说明:

 • 第一个值:账户当前余额,等同于投出的票数。

 • 第二个值:最近一次更新时的区块高度。

 • 第三个值:被投方的公钥。